Weng Lab over the years

2017

Back row (left to right): Bena Chan, Jing-Ke Weng, Chengchao Xu, William Doyle, Tim Fallon, Roland Kersten, Geoffrey Liou, Bastien Christ, Tomáš Pluskal, Joe Jacobowitz, Michael Torrens-Spence. Front row (left to right): Daishi Fujita, Alex Chung, Fu-Shuang Li, Yasmin Chau, Olesya Levsh, Cindy Shi, Sophia Xu, Valentina Carballo, Heather Ferguson

 

2016

Back row (left to right): Geoffrey Liou, Roland Kersten, Bastien Christ, Matthew Hill, Joe Jacobowitz. Middle row (left to right): Fu-Shuang Li, Tim Fallon, Michael Torrens-Spence, Olesya Levsh, Bena Chan, Tomáš Pluskal. Front row (left to right): Jing-Ke Weng, Valentina Carballo, Andrea De Abreu, Edoardo Gianni, Anastassia Bobokalonova, Heather Ferguson

 

2015

Back row (left to right): Jing-Ke Weng, Heather Ferguson, Tim Fallon, Geoffrey Liou, Bastien Christ, Tomáš Pluskal, Joe Jacobowitz, Michael Torrens-Spence. Front row (left to right): Fu-Shuang Li, Fanqi Gao, Roland Kersten, Bena Chan, Valentina Carballo, Paul Schwein, Olesya Levsh, Anastassia Bobokalonova

 

2014

Back row (left to right): Anastassia Bobokalonova, Brian Levine, Tim Fallon, Geoffrey Liou, Jing-Ke Weng, Michael Torrens-Spence. Front row (left to right): Sheena Vasquez, Bena Chan, Amy Zhang, Valentina Carballo, Edith Valeri, Olesya Levsh, Fu-Shuang Li